POWRÓT

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem danych osobowych Klientów i Uczestników jest Biuro Turystyki Aktywnej PRAZEVICA Ł. Jankowski  z siedzibą w Gdańsku(80-176), przy ul. Przytulnej 38/45, NIP 957-016-04-32 (dalej „Administrator”) Administrator przetwarza Dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do:

  1. Wykonania umowy, której stroną są osoby , których dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” ;
  2. Realizacji celów marketingowych Administratora na podstawie zgody z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO” ;

Na potrzeby wykonania umowy przetwarzane są następujące dane Klientów i Uczestników: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, numer dowodu osobistego lub paszportu.
Dane Klientów i Uczestników zostaną usunięte lub zanonimizowane w terminie 7 dni, licząc od wygaśnięcia umowy. Administrator informuje, że upływ powyższego terminu nie pozbawia prawa do złożenia reklamacji lub zgłoszenia roszczeń w innym trybie. W takim jednak wypadku osoba składająca reklamację będzie zobowiązana do wykazania samodzielnie wszystkich okoliczności, na których opiera swoje twierdzenia. 

  1. Dane Klientów i Uczestników mogą być przetwarzane dłużej niż to wynika z punkt poprzedzającego, jeżeli będzie to niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub innej formy roszczeń zgłoszonych przez Klienta lub Uczestnika, a także na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych lub administracyjnych.
  2. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  3. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Użytkownika.
  4. Na potrzeby realizacji umowy Dane będą udostępniane następujących kategoriom podmiotów:
  1. Klientowi i Uczestnikom przysługuje prawo do:
  1. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy i skorzystania z usług BTA PRAZEVICA. Osoba, której dane dotyczą, zobowiązana jest do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w imprezie turystycznej.
  2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: biuro@prazevica.pl